Εκδρομή στα Ιεροσόλυμα

ierosoluma

OIKOYMENIKON  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΑΥΣΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΧΙΑ  ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΕΣΕΥΡΩΠΗΣ   Fleischmarkt  13,  A-­‐‑1010  Wien   TΗΛ.:  +43  1  533  38  89  -­‐‑  FAX:  +43  1  533  889  17  -­‐‑  E-­‐‑mail:  kirche@metropolisvonaustria.at   Homepage:  www.metropolisvonastria.at

8ΗΜΕΡΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ  ΤΟΠΟΥΣ   29  Ἰανουαρίίου-­‐‑5  Φεβρουαρίίου  2016
Πρόόγραµμµμα  Ἐκδροµμῆς     1η  Ἡµμέέρα:  Παρασκευήή,  29  Ἰανουαρίίου  2016   Συγκέέντρωση  στόό  Διεθνέές  ἀεροδρόόµμιο  τῆς  Βιέέννης  στίίς  8  π.µμ.,  ὅπου  µμετάά  τόόν  ἔλεγχο  ἀποσκευῶν  καίί  διαβατηρίίων   θάά  ἀκολουθήήσει  ἡ  πτήήση  γιάά  Τέέλ  Ἀβίίβ  στίίς  10:25  π.µμ.  µμέέ  ἄφιξη  2:55  µμ.µμ.    Ἐπιβίίβαση  σέέ  πούύλµμαν  καίί  ἀναχώώρηση   γιάά  Ἱεροσόόλυµμα.  Καθοδόόν  θάά  πραγµματοποιηθεῖ  προσκύύνηµμα  στόόν  Τάάφο  τοῦ  Μεγαλοµμάάρτυρος  Ἁγίίου  Γεωργίίου   στήή  Λύύδδα.  Τακτοποίίηση  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,  ξεκούύραση.  Τόό  βράάδυ  θάά  ἀκολουθήήσουµμε  τήήν  ὁδόό  τοῦ  Μαρτυρίίου   καίί  θάά  καταλήήξουµμε  γιάά  νυχτερινήή  Θείία  Λειτουργίία  στόόν  Πανάάγιο  καίί  Ζωοδόόχο  Τάάφο  τοῦ  Κυρίίου.     2η  Ἡµμέέρα:  Σαββάάτο,  30  Ἰανουαρίίου  2016   Μετάά  τόό  πρωινόό  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήή  Γεθσηµμανήή,  ὅπου  ὁ  Τάάφος  τῆς  Παναγίίας,  ὁ  τρόόπος  τῆς  προδοσίίας  καίί  ὁ   τόόπος  λιθοβολισµμοῦ  τοῦ  Ἁγίίου  Στεφάάνου.  Ἀκολουθεῖ  τόό  Ὄρος  τῶν  Ἐλαιῶν  (Τόόπος  τῆς  Θείίας  Ἀναλήήψεως  τοῦ   Κυρίίου)  καίί  ἡ  Ἱεράά  Μονήή  Μάάρθας  καίί  Μαρίίας  στήή  Βηθανίία.  Ἔπειτα  θάά  γνωρίίσουµμε  τάά  προσκυνήήµματα  τῆς   Παλαιᾶς  Πόόλεως  τῶν  Ἱεροσολύύµμων,  ξεκινώώντας  ἀπόό  τήήν  Πύύλη  τῶν  Λεόόντων,  τόόν  Οἶκο  τῶν  Ἁγίίων  Προπατόόρων   Ἰωακείίµμ  καίί  Ἄννης,  ἡ  Προβατικήή  κολυµμβήήθρα,  ἡ  φυλακήή  τοῦ  Ἀποστόόλου  Πέέτρου  καίί  τόό  Πραιτώώριο.  Ἐν  συνεχείίᾳ,   ἀκολουθώώντας  τήήν   Ὁδόό  τοῦ   Μαρτυρίίου  θάά  φθάάσουµμε  στόόν  Πανίίερο  Ναόό  τῆς   Ἀναστάάσεως,   ὅπου  θάά   πραγµματοποιηθεῖ  εὐλαβικόό  προσκύύνηµμα  στόόν  Φρικτόό  Γολγοθάά,  στήήν  Ἱεράά  Ἀποκαθήήλωση  καίί  στόόν  Πανάάγιο  καίί   Ζωοδόόχο  Τάάφο  τοῦ  Κυρίίου  µμας.  Τόό  ἀπόόγευµμα  ἐπιστροφήή  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,  διανυχτέέρευση.     3η  Ἡµμέέρα:  Κυριακήή,  31  Ἰανουαρίίου  2016   Μετάά  τόό  πρωινόό  θάά  ἀναχωρήήσουµμε  γιάά  την  περιοχήή  τῆς  Γαλιλαίίας,  ὅπου  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  τῆς   Μεταµμορφώώσεως  τῆς  Σωτῆρος  στόό  Ὄρος  Θαβώώρ,  τόόν  Ἱερόό  Ναόό  τοῦ  Εὐαγγελισµμοῦ  τῆς  Θεοτόόκου  στήή  Ναζαρέέτ  καίί   στήήν  Κανᾶ  τῆς  Γαλιλαίίας,  στόόν  τόόπο,  ὅπου  πραγµματοποιήήθηκε  τόό  πρῶτο  Θαῦµμα  τοῦ  Κυρίίου,  τῆς  µμετατροπῆς  τοῦ   ὕδατος  εἰς  οἶνον).  Ἔπειτα  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  Ἁγίίων  Ἀποστόόλων  στήήν  Τιβεριάάδα  καίί  τόόν  Ἱ.Ν.  Ἁγίίων   Ἀποστόόλων  στήήν  ἀρχαίία  Καπερναούύµμ,  ὅπου  πραγµματοποιήήθηκαν  τάά  περισσόότερα  τῶν  θαυµμάάτων  τοῦ  Κυρίίου  καίί   κάάλεσε  τούύς  µμαθητέές  Του  στόό  Ἀποστολικόό  Ἀξίίωµμα.  Ἐπιστροφήή  ἀργάά  τόό  ἀπόόγευµμα  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,   διανυκτέέρευση.
4η  Ἡµμέέρα:  Δευτέέρα,  1  Φεβρουαρίίου  2016   Πρωινήή  Θείία  Λειτουργίία  στόόν  Τάάφο  τῆς  Παναγίίας  προεξάάρχοντος  τοῦ  Σεβ.  Μητροπολίίτου  Αὐστρίίας  κ.  Ἀρσενίίου.   Ἐπιστροφήή  στόό  ξενοδοχεῖο,  πρωινόό.  Στήή  συνέέχεια  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  τοῦ  Ἁγίίου  Γεωργίίου  τοῦ   Χοζεβίίτου  καίί  θάά  εἰσέέλθουµμε  στήήν  Ἱεριχώώ  γιάά  νάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  τοῦ  Προφήήτου  Ἐλισσαίίου,  ὅπου   βρίίσκεται  ἡ  Συκοµμωρέέα  πούύ  ἀνέέβηκε  ὁ  Ζακχαῖος  καίί  τόό  Σαραντάάριο  Ὄρος.  Ἔπειτα  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ἱεράά   Μονήή  τοῦ  Ἁγίίου  Γερασίίµμου  τοῦ  Ἰορδανίίτου,  ὅπου  θάά  δοῦµμε  τόό  πραγµματικόό  σηµμεῖο  τῆς  Βαπτίίσεως  τοῦ  Κυρίίου  µμας   καίί  θάά  τελεσθεῖ  ἁγιασµμόός  ἀπόό  τόόν  Σεβ.  Μητροπολίίτη  Αὐστρίίας  κ.  Ἀρσέένιο.  Ἐπιστροφήή  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,   διανυκτέέρευση.
5η  Ἡµμέέρα:  Τρίίτη,  2  Φεβρουαρίίου  2016   Μετάά  τόό  πρωινόό  θάά  ἐπισκεφθοῦµμε  τήήν  Ὀρεινήή  (Γενέέτειρα  τοῦ  ἁγίίου  Ἰωάάννου  τοῦ  Προδρόόµμου,  τόό  Καταµμόόνας,  ὅπου   βρίίσκεται  ὁ  Τάάφος  τοῦ  Ἁγιου  Συµμεώών,  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  Τιµμίίου  Σταυροῦ  καίί  τήήν  Ἁγίία  Σιώών,  ὅπου  βρίίσκεται  ἡ   Πατριαρχικήή  Σχολήή,  ὁ  Τάάφος  τοῦ  Δαυίίδ,  τόό  Ὑπερῶο  καίί  τόό  σπίίτι  τοῦ  ἁγίίου  Ἰωάάννου  τοῦ  Θεολόόγου,  ὅπου   πραγµματοποιήήθηκε  ἡ  Κοίίµμηση  τῆς  Θεοτόόκου.  Τόό  ἀπόόγευµμα  ἐπιστροφήή  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,  διανυκτέέρευση.       6η  Ἡµμέέρα:  Τετάάρτη,  3  Φεβρουαρίίου  2016   Πρωινήή  Θείία  Λειτουργίία  στόόν  Ναόό  τῆς  Γεννήήσεως  προεξάάρχοντος  τοῦ  Σεβ.  Μητροπολίίτου  Αὐστρίίας  κ.  Ἀρσενίίου.   Μετάάβαση  στόό  χωρίίο  τῶν  Ποιµμέένων,  τήήν  Ἱεράά  Μονήή  Ἁγίίου  Θεοδοσίίου  τοῦ  Κοινοβιάάρχου,  ὅπου  βρίίσκεται  τόό  Ἱερόό   Σπήήλαιο  τῶν  Τριῶν  Μάάγων,  καίί  στήή  συνέέχεια  ἐπίίσκεψη  µμέέ  ταξίί  στήήν  Ἱ.Μονήή  Ἁγίίου  Σάάββα  τοῦ  Ἡγιασµμέένου.   Ἐπιστροφήή  στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,  διανυκτέέρευση.       7η  Ἡµμέέρα:  Πέέµμπτη,  4  Φεβρουαρίίου  2016   Μετάά  τόό  πρωινόό  θάά  ἀκολουθήήσει  Ἀκρόόαση  ἀπόό  τήήν  Αὐτοῦ  Θειοτάάτη  Μακαριώώτητα  τόόν  Πατριάάρχη  Ἱεροσολύύµμων   καίί  πάάσης   Ἀνατολῆς  κ.  Θεόόφιλο.  Στήή  συνέέχεια   θάά   ὑπάάρχει   ἐλεύύθερος  χρόόνος  στήήν  Παλαιάά  Πόόλη  τῶν   Ἱεροσολύύµμων  γιάά  προσκύύνηµμα  καίί  ἀγορέές,  καθώώς  καίί  ἐπίίσκεψη  στίίς  Ἱερέές  Μονέές  ἐντόός  τῆς  πόόλεως.  Ἐπιστροφήή   στόό  ξενοδοχεῖο,  δεῖπνο,  διανυκτέέρευση.     8η  Ἡµμέέρα:  Παρασκευήή,  5  Φεβρουαρίίου  2016   Νωρίίς  τόό  πρωίί  ἀναχώώρηση  γιάά  τόό  ἀεροδρόόµμιο,  ὅπου  µμετάά  τόόν  ἔλεγχο  τῶν  ἀποσκευῶν  καίί  διαβατηρίίων,  θάά   ἀκολουθήήσει  πτήήση  γιάά  Βιέέννη  στίίς  6:15  π.µμ.  Ἄφιξη  στίίς  9:15  π.µμ.     ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     1050€  σέέ  ξενοδοχεῖο  4  Ἀστέέρων  (Δίίκλινο)     1400€  σέέ  ξενοδοχεῖο  4  Ἀστέέρων  (Μονόόκλινο)   Ἡ  Κράάτηση  ἐπικυρώώνεται  µμέέ  τήήν  καταβολήή  προκαταβολῆς  500€  µμέέχρι  καίί  31  Ὀκτωβρίίου.   Περιλαµμβάάνονται:         Ø   Ἀεροπορικάά  εἰσιτήήρια  (Βιέέννη-­‐‑  Tel  Aviv  –  Βιέέννη)       Ø   Διαµμονήή  σέέ  ἐπιλεγµμέένο  ξενοδοχείίο  4  Ἀστέέρων     Ø   Πρωινόό  καίί  ἕνα  γεῦµμα  ἡµμερησίίως  (µμπουφέέ)   Ø   Μεταφορέές  ἀπόό  /  πρόός  ἀεροδρόόµμια  /  ξενοδοχείία   Ø   Ἀνάάβαση  στόό  Ὄρος  Θαβώώρ  µμέέ  ταξίί   Ø   Ξεναγήήσεις,  περιηγήήσεις  ὅπως  ἀναφέέρονται  στόό  πρόόγραµμµμα.   Ø   Φόόροι  ἀεροδροµμίίων     Ø   Ταξιδιωτικήή  ἀσφάάλιση  (ἀστικῆς  εὐθύύνης)   Ø   Ταξιδιωτικήή  τσάάντα     Ø   Συνοδόός  –  ξεναγόός     Δέέν  περιλαµμβάάνονται:     Ø   Ὁ,τιδήήποτε  ἀναγράάφεται  ὡς  προτεινόόµμενο  ἤ  προαιρετικόό   Ø   Εἴσοδοι  σέέ  µμουσεῖα  καίί  ἀρχαιολογικούύς  χώώρους     Ἡ  Μητρόόπολη  καίί  τόό  Πρακτορεῖο  διατηρεῖ  τόό  δικαίίωµμα,  ἐάάν  καταστεῖ  ἀπαραίίτητο,  νάά   ἀλλάάξει  τήή  σειράά  τῶν  ξεναγήήσεων  τοῦ   προγράάµμµματος  εἴτε  τίίς   ὧρες  τους,  χωρίίς  νάά   ἀφαιρεθεῖ  κάάτι  ἀπόό  αὐτόό.
ÖKUMENISCHES  PATRIARCHAT   METROPOLIS  VON  AUSTRIA,  EXARCHAT  VON  UNGARN  UND  MITTELEUROPA   Fleischmarkt  13,  A-­‐‑1010  Wien   TEL.:  +43  1  533  38  89  -­‐‑  FAX:  +43  1  533  889  17  -­‐‑  E-­‐‑mail:  kirche@metropolisvonaustria.at   Homepage:  www.metropolisvonastria.at     ACHTTÄGIGE  PILGERFAHRT  INS  HEILIGE  LAND   29.  Jänner-­‐‑5.  Februar  2016
Programm  der  Pilgerreise     1.  Tag:  Freitag,  29.  Jänner  2016   08:00  Treffpunkt  am  Flughafen  Wien,  Schwechat.  Gepäck-­‐‑  und  Reisepasskontrolle.  10:25  Start  des  Fluges  (Austrian   Airlines)  zum  Ben  Gurion  Flughafen  (Tel  Aviv).  Erwartete  Landung  14:55.  Transfer  nach  Jerusalem  und  auf  dem  Weg   dorthin  Besuch  des  Grabes  des  Großmärtyrers  des  Heiligen  Georg  in  Lud.  Einchecken  im  Hotel,  Abendessen  und   Erholung.  Am  Abend  wird  die  Pilgergruppe  die  Via  Dolorosa  entlang  gehen  und  die  Göttliche  Liturgie  in  der   Grabeskirche  besuchen.       2.  Tag:  Samstag,  30.  Jänner  2016   Nach  dem  Frühstück  besuchen  wir  Gethsemane,  wo  das  Grab  der  Gottesgebärerin,  der  Ort  des  Verrats  und  der   Steinigung  des  Erzmärtyrers  Stephanus  sind.  Es  folgt  ein  Besuch  auf  dem  Ölberg,  wo  die  Himmelfahrt  Christi   stattgefunden  hat,  und  in  das  Kloster  von  Martha  und  Maria  in  Bethanien.  Die  Pilgerorte  der  Alten  Stadt  von  Jerusalem   werden  danach  besucht:  Das  Tor  der  Löwen,  die  Wohnung  von  Joachim  und  Anna,  das  Taufbecken  der  Schafe,  das   Gefängnis  des  Apostels  Petrus  und  das  Prätorium.  Danach  werden  wir  durch  die  Via  Dolorosa  die  Grabeskirche   erreichen,  wo  wir  Golgota,  die  Heilige  Kreuzabnahme  und  das  lebenspendende  Grab  unseres  Herrn  Jesus  Christus   verehren  werden.  Am  Abend  werden  wir  ins  Hotel  zurückkehren.  Abendessen  und  Übernachtung.       3.  Tag:  Sonntag,  31.  Jänner  2016   Nach  dem  Frühstück  werden  wir  nach  Galiläa  abreisen,  wo  wir  das  Kloster  der  Verklärung  des  Erlösers  auf  dem  Berg   Tabor  sowie  die  Kirche  zur  Verkündigung  der  Jungfrau  Maria  in  Nazareth  und  Kana  in  Galiläa  besuchen  werden,  wo   Jesus  sein  erstes  Wunder,  die  Umwandlung  des  Wassers  in  Wein,  bei  der  Hochzeit  bewirkt  hat.  Es  folgt  der  Besuch  des   Klosters  der  Heiligen  Apostel  in  Tiberias  und  die  Kirche  der  Heiligen  Apostel  in  Kapharnaum,  wo  unser  Herr  die   meisten  Wunder  gewirkt  und  seine  Jünger  zum  Apostelamt  berufen  hat.  Spät  am  Abend  werden  wir  in  das  Hotel   zurückkehren.  Abendessen  und  Übernachtung.       4.  Tag:  Montag,  1.  Februar  2016   Die  Göttliche  Liturgie  wird  am  Vormittag  am  Grab  der  Gottesmutter  von  Seiner  Eminenz  Metropolit  Arsenios  von   Austria  zelebriert.  Rückkehr  ins  Hotel  und  Frühstück.  Danach  werden  wir  das  Kloster  des  Heiligen  Georg  Chozeba   besuchen  und  das  Kloster  des  Propheten  Elisah  bei  Jericho,  wo  sich  der  Feigenbaum  des  Zachäus  befindet  sowie  der   Berg  Sarantarion.  Es  folgt  der  Besuch  des  Klosters  des  Heiligen  Gerasimos  des  Jordaniten,  wo  der  wahrhafte  Ort  der   Taufe  unseres  Herrn  ist.  S.  Em.  Metropolit  Arsenios  wird  die  Wasserweihe  feiern.  Rückkehr  ins  Hotel,  Abendessen  und   Übernachtung.     5.  Tag:  Dienstag,  2.  Februar  2016   Am  Vormittag  werden  wir  die  Orini  besuchen,  wo  der  Geburtsort  des  Heiligen  Johannes  des  Vorläufers  (Täufers)  ist,   und  Katamonas,  wo  das  Grab  von  Symeon  liegt.  Es  folgen  der  Besuch  des  Heiligen  Kreuzklosters  und  des  Heiligen
Zion,  wo  die  Patriarchtsschule,  das  Grab  von  David,  der  Saal  von  Zion  und  die  Wohnung  des  Heiligen  Johannes  des   Theologen  zu  finden  sind,  wo  die  Gottesmutter  entschlafen  ist.  Am  Abend  kehren  wir  in  das  Hotel  zurück.  Abendessen   und  Übernachtung.     6.  Tag:  Mittwoch,  3.  Februar  2016   Die  Göttliche  Liturgie  wird  S.  Em.  Metropolit  Arsenios  von  Austria  am  Vormittag  zelebrieren.  Anreise  in  das  Dorf  der   Hirten,  in  das  Kloster  des  Heiligen  Theodosios  des  Zönobiarchen,  wo  die  Höhle  der  drei  Magier  liegt,  und  danach   Besuch  des  Klosters  des  Heiligen  Savvas.  Rückkehr  in  das  Hotel.  Abendessen  und  Übernachtung.     7.  Tag:  Donnerstag,  4.  Februar  2016   Nach  dem  Frühstück  Privataudienz  bei  Seiner  Heiligkeit  dem  Patriarchen  Theophilos  von  Jerusalem.  Danach  freie  Zeit   in  der  Altstadt  von  Jerusalem  zum  Pilgerbesuch  und  zum  Einkaufen.  Ein  Besuch  der  Klöster  der  Stadt  ist  möglich.   Rückkehr  in  das  Hotel.  Abendessen  und  Übernachung.     8.  Tag:  Freitag  5.  Februar  2016   Abreise  in  der  Früh  vom  Flughafen  Ben  Gurion.  Gepäck-­‐‑  und  Reisepasskontrolle.  Flug  (Austrian  Airlines)  nach  Wien   um  06:15.  Ankunft  in  Schwechat  um  9:15.     Ende  der  Pilgerfahrt   Preis     1050€  in  4  Sterne  Hotel  (Doppelzimmer)     1400€  in  4  Sterne  Hotel  (Einzelzimmer)   Für  die  Buchung  ist  die  Leistung  einer  Kaution  von  500€  bis  31.  Oktober  erforderlich   Inklusiv:         Ø   Flugkarte  (Austrian  Airlines,  Wien-­‐‑Tel  Aviv-­‐‑Wien)       Ø   Unterkunft  in  4  Sterne  Hotel  (s.  o.)   Ø   Halbpension  (Buffet)   Ø   Transfer  ab  /  nach  Flughafen  -­‐‑  Hotel   Ø   Transfer  zum  Berg  Tabor  und  Heiligen  Savvas  mit  Taxi   Ø   Führungen,  Rundfahrten  gemäß  dem  Programm   Ø   Flughafensteuer     Ø   Reiseversicherung  (Haftpflicht)     Ø   Gepäck     Ø   Begleiter-­‐‑Reiseführer     Exklusiv:     Ø   Alles,  was  als  vorgeschlagen  oder  fakultativ  im  Programm  steht   Ø   Eintrittskarten  in  Museen  und  archäologische  Parks     Die  Metropolis  von  Austria  und  das  Reisebüro  behalten  sich  eventuelle  Änderungen  im  Programm  vor,  wenn  es   notwendig  sein  sollte,  allerdings  ohne  integrale  Bestandteile  des  Programmes  entfallen  zu  lassen.
ΑΙΤΗΣΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  /  ANMELDUNG  PILGERFAHRT  2016     ONOMA  /  VORNAME     ………………………………………………………………………………………………………………………….     ΕΠΩΝΥΜΟ  /NACHNAME:     ………………………………………………………………………………………………………………………….     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  /  ADRESSE     ………………………………………………………………………………………………………………………….     ΤΗΛΕΦΩΝΟ  /  TELEFONNUMER:     ………………………………………………………………………………………………………………………….     E-­‐‑MAIL     …………………………………………………………………………………………………………………………..     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  /  PASSNUMMER     …………………………………………………………………………………………………………………………..       ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   •   1050€  σέέ  ξενοδοχεῖο  4  Ἀστέέρων  (Δίίκλινο)   •   1400€  σέέ  ξενοδοχεῖο  4  Ἀστέέρων   (Μονόόκλινο)     Ἡ  Κράάτηση  ἐπικυρώώνεται  µμέέ  τήήν  καταβολήή   προκαταβολῆς  500€  µμέέχρι  καίί  31   Ὀκτωβρίίου.     Preis   •   1050€  in  4  Sterne  Hotel,  (Doppelzimmer)   •   1400€  in  4  Sterne  Hotel  (Einzelzimmer)       Für  die  Buchung  ist  die  Leistung  einer  Kaution   von  500€  bis  31.  Oktober  erforderlich

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s